Pla de gestió P.A.C

Programa de pla de gestió d’assegurament de qualitat per a Obres

Aquest programa el vaig fer per una empresa constructora de la ciutat de Lleida, actualment queda per afegir el mòdul mediambiental.

El programa tracta de proporcionar tots els mecanismes per crear un assegurament de qualitat per a obres d’infraestructura.

El programa genera de forma ràpida i segura tot un pla d’assegurament de qualitat d’una obra o infraestructura amb Activitats, Instruccions, materials, PPIs, organitzats per ser re-utilitzats en diferentes obres, el programa genera una documentació (Crystal Reports) personalitzable molt completa, fàcilment s’arriba a més de 100 pàgines per petita que sigui l’obra.

A causa de les característiques del programa va ser necessari crear una petita gestió de claus, per a verificar que ordinador disposava de la base de dades principal, ja que el programa principal o servidor no està instal·lat en cap servidor, sinó en el propi ordinador dels responsables de qualitat.

programa-anatomia-patologica

Vista del programa amb una obra en treball

Detalls tècnics:

Gestió de claus

El programa està preparat córrer en un servidor central de l’empresa amb un programa servidor gestionant les peticions dels clients. Encara que en aquest cas el client va preferir instal·lar el servidor amb una clau flotant, és a dir qualsevol ordinador client pot realitzar de servidor si aquest disposa de la clau de servidor. Un petit programa de gestió de claus s’encarrega de gestionar la base de dades, i quan es transfereix la clau d’un ordinador a un altre també es transfereix la base de dades.

Així doncs, el programa està realitzat en 2 programes diferents, el client i el servidor, el servidor instal·lat en un ordinador i també amb un programa client i els clients en els diferents punts d’accés dels terminals de l’empresa.

  • Programa Servidor: es on s’instal·la la base de dades, actualment està feta en Microsoft Acces, encara que no seria molt complicat passar a un altre tipus de motor de base de dades. La connexió entre client i servidor utilitza el sistema de comunicació de l’espai de noms System.Runtime.Remoting.Channels, aquest conté classes que admeten i controlen els canals i els receptors de canals, que s’utilitzen com el mitjà de transport quan un client truca a un mètode en un objecte remot:
    RemotingConfiguration.Configure (aPath & “\ Listener.exe.config”, False) 
    Me.ListClientActivatedServiceTypes () 
    Me.ListWellKnownServiceTypes () 
  • Programa Client: Realitza les peticions al programa servidor, és el programa d’usuari i on es realitzen totes les operacions amb l’usuari o client. Per realitzar els informes del programa he utilitzat el Crystal Reports.

Descripció del programa:

Després d’un inici de sessió, es carrega el programa principal, aquest té la capacitat de crear una obra nova o bé d’obrir una de existent.

Un cop creada una obra, es van afegint activitats de l’obra, des de la fase d’inici de l’obra fins a la seva conclusió, per cada activitat s’afegeixen instruccions amb els seus corresponents materials i PPIs, la creació d’una obra és realment molt fàcil i molt ràpid de fer, si a la base de dades ja disposa d’instruccions ja creades, la tasca de crear una obra encara és més ràpida i fàcil.

En el moment que finalitzem l’obra, arriba l’hora de realitzar els informes, aquests estan creats amb Crystals Reports, perquè el client es pugui anar adaptant els informes a les seves necessitats, és a dir canvis de Logos, títols, etc. Un complert sistema d’informes genera una informació molt detallada de tota una obra, el resultat final és una documentació òptima per a un pla de gestió d’assegurament de qualitat.

Clic aquí per sol·licitar informació sobre el programa